Mô tả công việc của kế toán thuế

Kế toán Thuế là một vị trí vô cùng quan trọng và không thể thiếu đối với bất kể một doanh nghiệp nào đã được cấp phép đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính của người kế toán thuế là xác định cơ sở để tính thuế và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của do anh nghiệp cho nhà nước. Dịch vụ kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế

1. Hàng ngày: Tiến hành thu thập, xử lý, sắp xếp và tiến hành lưu trữ các hóa đơn ­ các chứng từ kế toán

­ Thu thập: thu thập Trong và Ngoài doanh nghiệp. Trong là công việc các bạn tự lập hóa đơn khi bán , cung ứng các dịch vụ ( hóa đơn đầu ra), còn Ngoài là mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Nhiệm vụ của kế toán Thuế là cần phải tập hợp hết tất cả các chứng này để làm căn cứ kê khai, hạch toán.

­ Xử lý: hóa đơn chứng từ được lập không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, Vì vậy kế toán Thuế cần biết cách xử lý: Hợp lý ­ Hợp lệ ­ Hợp pháp. Chúng ta đang nhắc đến nhữngđiều kiện được khấu trừ thuế hay các chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập của các doanh nghiệp. Còn nếu lập sai hóa đơn, nếu không xử lý kịp thời sẽ bị xử phạt việc sử dụng hóa đơn (Thông tư 10/2014/TT­BTC). Tất cả những trường hợp cháy, mất, hỏng đều cần phải xử lý kịp thời.  Dịch vụ kế toán trưởng

­ Sắp xếp: Mỗi kế toán Thuế sẽ cần phải có một cách sắp xếp hóa đơn ­ chứng từ khác nhau có thể là theo bộ ( ví dụ như một tờ hóa đơn đầu vào sẽ có một phiếu chi/GBN và có phiếu nhập kho, hay hợp đồng nếu có…) nhưng nên sắp xếp theo trình từ thời gian, nên để đầu vào riêng, đầu ra riêng, từng kỳ ra từng file  và kèm theo là tờ khai thuế của chính kỳ đó…

­ Lưu trữ: hóa đơn thông thường lưu trữ 10 năm, những chứng từ: phiếu thu, chi, nhập, xuất thì lưu trữ 5 năm…

2. Hàng tháng: Kê khai những loại báo cáo thuế.

­ Công việc này kế toán Thuế thường làm vào cuối tháng hoặc vào thời điểm đầu tháng sau. Vì hạn nộp những loại báo cáo thuế tháng vào ngày 20 của tháng sau. Dịch vụ báo cáo tài chính

­ Xác định xem doanh nghiệp có những loại báo cáo thuế nào cần phải làm theo tháng.

­ Căn cứ để có thể kê khai là những hóa đơn ­ các chứng từ mà chúng ta đã thu nhập và đã xử lý bên trên.

Mô tả công việc của kế toán thuế 1

3. Hàng quý: Làm báo cáo thuế theo quý.

­ Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng Quý

­ Lập Bảng kê Báo cáo tình hình sử dụng các Hoá đơn theo Quý

­ Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (nếu có)

­ Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

­ Hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

4. Hàng năm:

­ Công việc đầu năm

+ Nộp thuế Môn Bài

­ Công việc cuối năm

+ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

+ Lập Báo cáo tài chính:

­ Bảng Cân đối Kế toán

­ Báo cáo Kết quả của hoạt động kinh doanh

­ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

­ Thuyết minh Báo cáo Tài chính

­ Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social