Chứng từ kế toán là gì?

Nội dung chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán cần phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
c) Tên và địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân muốn lập chứng từ kế toán;
d) Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận
đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, nghiệp vụ tài chính phát sinh; Dịch vụ kế toán thuế

Chứng từ kế toán là gìe) Số lượng, đơn giá và số tiền nghiệp vụ kinh tế, nghiệp vụ tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán sử dụng để thu, chi tiền ghi bằng số và tiền ghi bằng chữ;
g) Chữ ký, họ và tên của những người lập, người duyệt và người có liên quan đến chứng từ kế toán.
Chứng từ điện tử
Được coi là chứng từ kế toán khi có những nội dung quy định tại Điều số 17 của Luật này và được thể hiện dưới dạng các dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không làm thay đổi trong quá trình truyền qua các mạng máy tính hoặc trên các vật mang tin như băng từ, các loại đĩa từ, thẻ thanh toán.
Hóa đơn bán hàng
Tổ chức, các cá nhân khi bán hàng hoặc cung cấp các dịch vụ cần phải lập hoá đơn bán hàng giao cho các khách hàng. Trường hợp bán lẻ hàng hoá hoặc trong trường hợp cung cấp dịch vụ dưới mức tiền đã quy định mà người mua hàng không yêu cầu thì không cần phải lập hoá đơn bán hàng. Chính phủ đã quy định cụ thể những trường hợp bán hàng và mức tiền bán hàng không cần phải lập hoá đơn bán hàng. Dịch vụ báo cáo tài chính
Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.
Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hoá hoặc được cung cấp dịch vụ có quyền được yêu cầu những người bán hàng, người cung cấp dịch vụ lập và tiến hành giao hoá đơn bán hàng cho mình.
Hoá đơn bán hàng được thể hiện bằng những hình thức sau đây:
a) Hoá đơn theo mẫu in sẵn;
b) Hoá đơn được in từ máy;
c) Hoá đơn điện tử;
d) Tem, vé, thẻ in sẵn giá cần được thanh toán.
Bộ Tài chính đã quy định mẫu hoá đơn, tổ chức in và phát hành mẫu đơn và sử dụng hoá đơn bán hàng, Trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân tự in hoá đơn bán hàng thì sẽ phải được các cơ quan tài chính có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản chính thức trước khi thực hiện. Dịch vụ kế toán trưởng

Chứng từ kế toán là gì 1
Tổ chức, cá nhân khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ nếu như không lập, không giao hoá đơn bán hàng hoặc tiến hành lập hoá đơn bán hàng không đúng với quy định tại Điều 19 và 20 của Luật này và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này thì bị xử lý theo đúng như quy định của pháp luật.
Quản lý sử dụng chứng từ kế toán
Thông tin, các số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ chính để ghi sổ kế toán.
Chứng từ kế toán cần phải được sắp xếp theo nội dung kinh tế, trình tự thời gian và được bảo quản an toàn theo đúng như quy định của pháp luật.
Chỉ cơ quan nhà nước mới có đầy đủ thẩm quyền mới có quyền tạm giữ, hoặc quyền tịch thu hoặc niêm phong các chứng từ kế toán. Trường hợp bị tạm giữ hoặc tịch thu thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần phải sao chụp chứng từ đã bị tạm giữ, bị tịch thu và ký xác nhận trên những chứng từ sao chụp; đồng thời lập các biên bản ghi rõ lý do, số lượng từng loại chứng từ bị tạm giữ hoặc bị tịch thu và ký tên, đóng dấu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social