Các công việc của kế toán nội bộ là gì?

Nhiều kế toán nghĩ rằng kế toán nội bộ thường sẽ làm những công việc như kế toán kho, kế toán công nợ, tiền lương,… Nhưng trên thực tế, công việc của kế toán nội bộ là phải tập hợp một cách đầy đủ những phát sinh thực tế của doanh nghiệp, cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, từ đó để lấy căn cứ xác định được lời lãi thực tế của doanh nghiệp.

Các công việc của kế toán nội bộ

Công việc của kế toán nội bộ là gì?

 • Kế toán quỹ tiền mặt (thủ quỹ): căn cứ vào quy định thu và chi doanh nghiệp kế toán tiến hành lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi, theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lỹ tiền.
 • Kế toán kho: căn cứ vào quy định xuất, nhập của doanh nghiệp, kế toán tiến hành lập các chứng từ xuất nhập, nhập xuất hàng hóa, căn cứ vào chứng từ ghi số theo dõi và quản lý những luồng hàng qua dịch vụ kế toán thuế kho lên báo cáo nhập xuất hàng tồn kho, quản lý hàng.
 • Kế toán ngân hàng: tiến hành mở các tài khoản ngân hàng. Dựa vào quy định của doanh nghiệp và ngân hàng kế toán mở tài khoản kế toán ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, sé rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ theo dõi tiền qua ngân hàng vào cuối tháng đối chiếu với sổ phụ của ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.
 • Kế toán thanh toán: căn cứ vào quy định về kế toán thanh toán lập đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng, căn cứ vào các chứng từ mở sổ theo dõi những khoản tạm ứng thanh toán và đối chiều công nợ
 • Kế toán tiền lương :Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp kế toán tiến hành soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và cách tính lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên, quản lý và theo dõi các loại bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Kế toán bán hàng: Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề công ty kinh doanh kế toán tiến hành lập hoá đơn hoá đơn, tiến hành lập chứng từ bán hàng, tổng hợp doanh thu bán hàng báo cáo bán hàng.

Các công việc của kế toán nội bộ1

 • Kế toán công nợ: Căn cứ hoá đơn và các chứng từ bán hàng, kế toán tổng hợp công nợ cần phải truy thu, phải trả, tiến hành lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ.
 • Kế toán tổng hợp: Phân loại , phân tích chứng từ, cập nhật thông tin theo ngày vào báo cáo, lập báo cáo, tiến hành phân tích số liệu cho ý kiến với ban quản lý tài chính/ kế toán trưởng.
 • Kế toán trưởng: Công việc của kế toán trưởng và phạm vi của kế toán trưởng, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của kế toán trưởng.
 • Kiểm soát nội bộ: Công việc của kiểm soát nội bộ và các phạm vi của kiểm soát nội bộ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hotline

  Hotline tư vấn:
  0775.131313
  (Giờ hành chính)
  0775.131313
  (24/7)
 • Social